Hanstholm Havn, klaptilladelse

20-12-2019

Miljøstyrelsen giver Hanstholm Havn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 290.000 m3 uddybningsmateriale fra Hanstholm Havn på klapplads K_161_03, beliggende nordøst for Hanstholm Havn. Klagefristen udløber den 17. januar 2020.

Hanstholm Havn, klaptilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.