Afgørelse om at genetablering af naturlig hydrologi ved Gammelkær i Vindum skov er omfattet af krav om miljøvurdering

09-12-2019
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Naturstyrelsen skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for genetableringen af naturlig hydrologi ved Gammelkær i Vindum skov. Projektet går primært ud på at reducere to opstemninger af et vandløb hvorefter to mindre søer afvandes eller reduceres samtidigt med at et engareal opstrøms bliver mere tørt.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 6. januar 2019.

Afgørelsen om at projektet kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Ansøgning

- Miljøstyrelsens screeningsskema

- Afgørelse

- Feltbesigtigelse

- Kortbilag

- Okkerundersøgelse

- Rettelsesblad

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.