Udledning fra renseanlæg på Nyt OUH: Indkaldelse af idéer og forslag

14-08-2019

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet Udledning fra renseanlæg på Nyt OUH, beliggende på Glisholmvej 2A, 5260 S. Udledningen af det rensede spildevand vil ske til den nærliggende Killeruprende.

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 28. august 2019.

Nyt OUH har ansøgt om udledning af renset spildevand fra et renseanlæg, som kan fjerne organiske mikroforureninger (herunder lægemiddelstoffer), bakterier og virus fra spildevandet. Udledningen vil ske til nærmeste vandområde (Killeruprenden) eventuelt via de etablerede regnvandsbassiner på hospitalsmatriklen.

Udledningen fra renseanlægget på Nyt OUH er omfattet af miljøvurderingslovens (LBK 1225 af 25/10/2018) bilag 2, punkt 13a (Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)).

Nyt OUH har jf. § 18, stk 2 i miljøvurderingsloven anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering.

Der skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektetsvirkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

- Idéoplæg
Ansøgning

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse
Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller Obfuscated Email.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. på henvendelsen.