Offentlig høring af Tysklands vindenergiplanlægning i Schleswig-Holstein og tilhørende miljøvurdering efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

07-09-2018
Espoo

Den tyske Ministerium for ”Inneres, ländliche Räume und Integration” i Schleswig-Holstein har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre en høring af den danske offentlighed om den Schleswig-Holsteinske regionplanlægning for anvendelse af vindkraft med tilhørende miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Kort om projektet:

Den Schleswig-Holsteinske vindenergiplanlægning skal revideres, og delstaten ønsker at fremme brugen af vindenergi for at beskytte klimaet. Der er udarbejdet reviderede regionplaner med tilhørende miljøvurderinger for fastlæggelse af prioritetsområder for anvendelse af vindkraft. Det fremgår af høringsmaterialet, at den tyske vindenergiplanlægning vil påvirke danske regioner i nærheden af grænsen, da planlægningsområde 1 i områderne Weesby, Böxlund, Jardelund, og i Süderlugum, Elhöft, Westre samt Bramstedtlund er i det umiddelbare grænseområde.

Høringsmaterialet, der består af regionplanerne med tilhørende miljøvurderinger, er oversat til dansk og kan findes i nedestående link:

01_Planlægning af vindkraft i Schleswig-Holstein.pdf

02_Et cirkulære fra Indenrigsministeren, Landdistrikter og Integration af Slesvig-Holsten.pdf

03_Samlet territorialt planlægningskoncept.pdf

04_Tekstdelen til udkastet til delvis opdatering af delstatsudviklingsplan (LEP) 2010.pdf

05_Miljørapport til udkastet til delvis opdatering af.pdf

06_ Tekstdelen til udkastet til delopstilling af regionalplanen for planområde I (emne vindenergi).pdf

07_map legende.pdf

08_Uddrag Miljørapport til 2. udkast til delopstilling af regionalplanen for planområde I (emne vindenergi).pdf

08.1_FFH-kompatibilitetstest Gotteskoog Gebiet.pdf

08.2_FFH-kompatibilitetstest Vidaen, Tondermasken.pdf

08.3_FFH-kompatibilitetstest Froslev, Mose.pdf

08.4_FFH-kompatibilitetstest Sonder Adal.pdf

08.5_FFH-kompatibilitetstest Wattenmeer.pdf

09_Uddrag datablade.pdf

 

Planerne kan desuden ses på det tyske ministeriums hjemmeside:

http://www.schleswig-holstein.de/windenergiebeteiligung

Hvis I har bemærkninger til de fremlagte tyske regionplaner for vindenergi med tilhørende miljøvurderinger skal de være Miljøstyrelsen i hænde senest den 3. januar 2019.

Bemærkninger skal sendes til med angivelse af journalnummer: MST-533-00050.

Miljøstyrelsen opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at sikre, at Espoo-processen forløber korrekt og videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de tyske myndigheder.