I/S Av Miljø: Tidbegrænset Miljøgodkendelse og afgørelse om at mellemoplag af balleteret dagrenovation ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

26-09-2018

Miljøstyrelsen har givet I/S Av Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre tidsbegrænset miljøgodkendelse og afgjort at der for et mellemoplag af balletret dagrenovation ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.
Klage skal være modtaget senest den 24. oktober 2018

Tidsbegrænset Miljøgodkendelse 

Miljøstyrelsen giver I/S Av Miljø på Avedøre Holme i Hvidovre tidsbegrænset miljøgodkendelse til mellemoplag af balleteret dagrenovation frem til den 31. december 2018.

- Læs miljøgodkendelsen for I/S Av Miljø

Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet, fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Ansøgning for I/S Av Miljø
- Miljøstyrelsens screeningskema for I/S Av Miljø
- Læs screeningsafgørelsen for I/S Av Miljø

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.
Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelserne. Frist for klage er den 24. oktober 2018.