AU-Foulum - Udvidelse af biogasanlægget på Burrehøjvej 43, Tjele: VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse

12-10-2018

Miljøstyrelsen har givet AU-Foulum VVM-tilladelse til at udvide forsøgsbiogasanlægget på Burrehøjvej 43, 8830 Tjele, Viborg Kommune. Afgørelsen er meddelt på baggrund af en VVM-proces. VVM-redegørelsen for udvidelsen har været i offentlig høring i perioden fra 24. maj til 19. juli 2018.

Miljøstyrelsen har givet virksomheden AU-Foulum VVM-tilladelse til at udvide forsøgsbiogasanlægget på Burrehøjvej 43, 8830 Tjele, fra 32.000 tons biomasse/år til 85.000 tons/biomasse pr/år.

Projektet er tillige godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelsesloven med Viborg Kommune som godkendelsesmyndighed. Kommunen har d.d. meddelt miljøgodkendelse af anlægget, som bl.a. kan ses på kommunens hjemmeside www.viborg.dk/miljoegodkend.

Viborg Kommune har d.d. vedtaget Lokalplan 475 for projektområdet samt landzonetilladelse for den konkrete udvidelse. Lokalplanen kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås her på siden eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse kan ses her:

- VVM-tilladelse

- Sammenfattende redegørelse med redegørelse af indkomne høringssvar

Det samlede materiale fremkommet under VVM-processen, herunder VVM-redegørelsen, den sammenfattende redegørelse, VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/FoulumBiogas.

Klagevejledning

En eventuel klage over VVM-tilladelsen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen, dvs. den 9. november 2018. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Miljøstyrelsens afgørelser kan i øvrigt indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.