Afgørelse om at etablering af undersøgelsesboringer ved Javngyde ved Nr. Vissing i Skanderborg Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

15-03-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at GEUS ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af 12 undersøgelsesboringer i området ved Javngyde ved Nr. Vissing. De geokemiske undersøgelser har til formål at skabe et rummeligt ”øjebliksbillede” af udbredelse af nitrat og N-omsætningen i undersøgelsesområdet, hvor hovedparten af målingerne vil blive udført langs et transekt fra bunden af rodzonen til det øverste grundvand. Boringerne er en del af et større projekt ved navn rOpen.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 12. april 2018.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Bilag:

- Ansøgning

- Miljøstyrelsens screeningskema

- Afgørelse

- Kort over projektområde

- Oversigtskort

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.