Afgørelse om, at etablering af en måle- og regulatorstation, kompressorstation samt rørforbindelser ved Ribe biogas ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

07-03-2018

Dansk Gas Distribution (herefter DGD) har ansøgt om VVM-screening i forbindelse med udvidelsen af produktionen på Ribe Biogas. DGD har indgået aftale med Ribe Biogas om at aftage den øgede mængde af biogas.

I den forbindelse skal DGD etablere:

• en måle- og regulatorstation (herefter BMR station), som placeres på det bestående Ribe Biogas’ anlæg,

• etablere en kompressorstation og

• etablere en rørledning for tilslutning af biogasanlægget til det eksisterende distributionsnet. Der skal etableres 2 x 225 mm 4 bar plastledning (parallelt) mellem Ribe biogas og den nye kompressorstation. Ledningen nedgraves i 1m eller 1,5 meters dybde og vil blive tinglyst på hele tracéet. På befæstede arealer (kompressor- og BMR-stationer)  er der minimum 1 meter jorddække. Over marker er der minimum 1,5 meter jorddække.

• Etablere ca. 185 m 4” stålledning for tilslutning til det eksisterende 40 bar distributionsnet.

Kompressorstationen etableres af DGD på en ny tilkøbt grund på hjørnet af Ole Rømers Vej og Ole Worms Vej sydvest for Ribe Biogas A/S.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljø­vurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljø­vur­de­ringsloven[1].

Begrundelse

Det er miljøstyrelsens vurdering, at anlægget hverken i sig selv eller i kumulation med andre anlæg i området vil give miljømæssige gener. Der er lagt vægt på at der er tale om et anlæg af begrænset størrelse. Den synlige del af anlægget placeres i et industrikvarter, hvor der i forvejen er og bliver tekniske faciliteter. Ledningsanlægget giver ikke gener efter etablering.

Miljøstyrelsens screeningsskema kan læses på nedenstående link.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger. Klagen skal dermed være modtaget senest 4. april 2018.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begræns­ning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Bilag:

Screeningsafgørelse

Miljøstyrelsens Screeningsskema

Bygherres ansøgning om VVM-screening