Afgørelse om, at udvidelse af Himmerig Skov i Favrskov Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

20-03-2018

Miljøstyrelsen har modtaget Naturstyrelsen Søhøjlandets ansøgning om VVM-screening om udvidelse af den bynære statsskov Him­merig Skov ved byerne Hinnerup og Grundfør i Favrskov Kommune. Ansøgningen er indsendt via Favrskov Kommune.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljø­vurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvur­derings­loven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017).

Begrundelse

Der er tale om bynær skov, umiddelbart mellem Hinnerup og Grundfør, med stor rekreativ værdi for områdets beboere. Med projektet skabes et nyt offentligt bynært skov- og naturareal med høj rekreativ og naturmæssig værdi.

Tilplantningen tilrettelægges på en måde, så der tages hensyn til stjerne­ud­skift­nin­gen af Grundfør, som bl.a. indeholder strækninger med beskyttede jorddiger. Der friholdes areal for skovtilplantning på begge sider af de gamle skel i stjerne­udskift­ningen.

Det er endvidere projektets formål at fremme variationen af dyre- og plan­teliv i området, samt at sikre og beskytte grundvandet og drikkevands­in­teresserne.

Der anlægges ikke parkeringspladser inden for BNBO eller 300 meter zonen til vandværksboringer. Der benyttes ikke pesticider eller gødning på arealerne.

Skovrejsningen forventes ikke at have negative miljømæssige konsekvenser.

Afgørelsen, Miljøstyrelsens screeningsskema og ansøgningen kan ses på nedenstående link.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgø­rel­sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virk­somheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom­mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. klagen skal være modtaget senest 17. april 2018.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Føde­vareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begræns­ning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sagens dokumenter

Afgørelse

Screeningsskema

Ansøgning