Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område A-2017 Jyske Rev

02-03-2018
Råstoffer

NCC Industry A/S meddeles hermed tilladelse med eneret til efterforskning efter råstoffer i efterforskningsområde A-2017, Jyske Rev, beliggende i Nordsøen

Tilladelsen gives på baggrund af ansøgning om tilladelse til efterforskning fremsendt af NCC Industry A/S den 19. december 2017 sammen bud på auktion af den 4. oktober 2017, som NCC vandt.

Tilladelsen er gældende fra den 3. april 2018 til og med den 3. april 2019.

Tilladelsen kan ses her

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således d. 2. april 2018.