Bornholms Affaldsbehandling: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

23-03-2018

Miljøstyrelsen har givet Bornholms Affaldsbehandling, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne, miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til midlertidig deponering på deponeringsenhederne celle A og celle C i maksimalt 3 år.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 20. april 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Bornholms Affaldsbehandling, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne, miljøgodkendelse til midlertidig deponering på deponeringsenhederne celle A og celle C i maksimalt 3 år.

- Læs miljøgodkendelsen for Bornholms Affaldsbehandling

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Bornholms Affaldsbehandling

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.