Bavarian Nordic A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

22-03-2018

Miljøstyrelsen har for Bavarian Nordic A/S, Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgård truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til etablering af tilbygning og drift af ny fyldefabrik på virksomheden.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 19. april 2018.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Bavarian Nordic A/S har med brev af 13. januar 2018 søgt om miljøgodkendelse til etablering af ny fyldefabrik til formulering, fyldning, pakning og inspektion af vacciner.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.