Nordic Sugar A/S Nakskov: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

16-03-2018

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar A/S, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for permanent anvendelse af hjælpestoffer i kølevandssystemet.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 13. april 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar  A/S, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov, tilladelse til permanent anvendelse af 4 nye hjælpestoffer i kølevandssystemet for at nedbringe mængden af begroning. Det anses som BAT, i Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 5, at anvende mindre farlige stoffer. De nye produkter anses som mindre farlige end tidligere anvendte produkter. Ifølge BREF om industrielle kølesystemer, bør hjælpestofferne anvendes i passende mængde for at modvirke begroning. Miljøstyrelsen har derfor givet tilladelse til at anvende de nye produkter, i mængder som muliggør en effektiv reduktion af begroningen i kølevandssystemet. Kølevandet bliver efter anvendelse ført til internt biologisk renseanlæg, hvorfra der via havledningen for Lolland kommunale renseanlæg er udledning til Langelandsbæltet.

- Læs miljøgodkendelsen

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.