Haldor Topsøe: Udstedelse af miljøgodkendelse

09-03-2018

Miljøstyrelsen har gennemført en miljøvurdering (VVM) af etablering af et anlæg til behandling af nikkelpulver på Haldor Topsøe, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund.
På den baggrund har Miljøstyrelsen givet Haldor Topsøe, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund, miljøgodkendelse til etablering af et anlæg til behandling af nikkelpulver i en ny tilbygning.
Klage skal være modtaget senest den 6. april 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at anlægget vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsen har givet Haldor Topsøe, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund miljøgodkendelse til etablering af et anlæg til behandling af nikkelpulver. 

Den nye produktion svarer til allerede eksisterende produktioner og den nye bygning opføres og indrettes på samme måde som de eksisterende bygninger på virksomheden. Den nye produktion adskiller sig således ikke væsentlig fra de øvrige produktionslinjer.

Nedenstående BREF-dokumenter og BAT konklusioner er relevante i forhold til projektet:

-        BREF for spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri med BAT konklusioner af 9. juni 2016, som vedrører virksomhedens hovedlistepunkt

-        BREF for uorganiske kemikalier i storskalaproduktion – faste stoffer og andre stoffer (2007)

-        BREF for industrielle kølesystemer (2001)

-        BREF for energieffektivitet (2009)

Der er ikke lempet på kravene i forhold til BREF-dokumenterne og BAT-konklusionerne.

- miljøgodkendelse for Haldor Topsøe A/S
- miljøkonsekvensrapport

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.