CMC Biologics A/S: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

06-03-2018

Miljøstyrelsen har givet CMC Biologics A/S, Vandtårnsvej 83B, 2860 Søborg miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til indvendig ombygning af proceslokaler.
Klage skal være modtaget senest den 3. april 2018.

Miljøgodkendelse

CMC Biologics A/S har søgt om miljøgodkendelse til, ombygning af produktionslokaler og etablering af et nyt buffer- og mediepræparationsrum i et område, som i dag delvist udgør kantinen.

- læs miljøgodkendelsen

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.