I/S Reno-Nord: Udstedelse af miljøgodkendelse

01-03-2018

Miljøstyrelsen har gennemført en miljøvurdering (VVM) af en udvidelse af forbrændingskapaciteten på affaldsforbrændingsanlægget I/S Reno-Nord i Aalborg. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst, miljøgodkendelse til at udvide forbrændingskapaciteten på ovn 3.
Klage skal være modtaget senest den 29. marts 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at udvidelsen af forbrændingskapaciteten vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø med de særlige krav om blandt andet støttebrænder og emissionskontrol, som fremgår af miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsen har meddelt I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst vilkår i miljøgodkendelse om udvidelsen af forbrændingskapaciteten på ovnlinje 3 på affaldsforbrændingsanlægget.

Miljøstyrelsen vurderer, at indretningen af ovnlinje 3 med de meddelte vilkår lever op til det fælleseuropæiske BAT-referencedokument (best available techniques) for affaldsforbrænding fra 2006 samt at der anvendes den bedste tilgængelige teknik i relation til BREF.

- miljøgodkendelse
- sammenfattende redegørelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.