NÆSTVED HAVN OG SEJLRENDE, KLAPTILLADELSE

30-05-2018

Miljøstyrelsen givet tilladelse til klapning af i alt 28.000 m3 oprensningsmaterialer fra Næstved Havn samt et område i sejlrenden på klapplads K_033_02 i Smålandsfarvandet. Klagefristen udløber den 27. juni 2018.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.