Afgørelse om, at etablering af kabelanlæg fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

22-05-2018

Miljøstyrelsen har den 4. maj 2018 truffet afgørelse om, at etablering af kabelanlæg fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen traf den 22. november 2017 afgørelse i denne sag, men genoptog den 5. april 2018 sagen til fornyet behandling, da der var indkommet oplysninger om, at GF Verner Grundejerforening, Grundejerforeningen Stenland og Grundejerforeningen Fredens Bo ikke er blevet partshørt forud for afgørelsen.

Mijløstyrelsen har afgjort, at Energinet ikke skal udarbejde en miljøkonkekvensraport for etablering af kabelanlæg fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation beliggende i Hvidovre, København og Tårnby kommuner.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Screeningsafgørelse

Miljøstyrelsens screeningsskema

VVM-ansøgning

Projektbeskrivelse

Supplerende oplysninger til projektbeskrivelsen

Supplerende oplysninger om støj

Naturforhold og vurdering af påvirkninger

Botanisk kortlægning

Energinets bemærkninger til høringssvar

Projekttilpasning Avedøre Holme

Høringssvar fra GF Verner Grundejerforening, Grundejerforeningen Stenland og Grundejerforeningen Fredens Bo

Energinets bemærkninger til grundejerforeningernes høringssvar 

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 1. juni 2018. Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.