Afgørelse om, at etablering af biogasledning fra Ringsted til Fensmark ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

17-05-2018

Dansk Gasdistributions biogasledning mellem Ringsted og Fensmark er ikke VVM-pligtig.

Miljøstyrelsen har den 13. april 2018 modtaget Dansk Gasdistributions ansøgning via Ringsted og Næstved kommuner om VVM-screening af en biogasledning mellem Ringsted biogas og Fensmark i Næstved kommune.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljø­vurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderings­loven[1]

Begrundelse

Anlægget af ledningen vil kun påvirke omgivelserne i etableringsfasen. Ledningen anlægges på lange stræk i samme tracé som en eksisterende naturgasledning. Det er således kun meget begrænsede nye arealer, der bliver påvirket.

Beskyttede naturområder underbores, således at disse ikke bliver påvirket af anlægget. 

Afgørelsen og Miljøstyrelsens screeningsskema kan læses på nedenstående link.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. senest den 14. juni 2018.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter:

Screeningsafgørelse

Miljøstyrelsens screeningsskema

VVM-ansøgning

Oversigtskort 1

Oversigtskort 2