Randers Affaldsterminal: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

31-05-2018

Miljøstyrelsen har givet Randers Affaldsterminal miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til:
Lovliggørelse af eksisterende kummeplads, hvor der opbevares plastballer, sanitet, aluminiumsdåser, vinduesrammer og vinduesglas.
Lovliggørelse af eksisterende plastsorteringsplads, hvor der opbevares og sorteres plast og aluminiumsdåser, samt 2 haller, hvor der hhv. opbevares papir, aluminium pap, som komprimeres til baller.
Godkendelse af et forbehandlingsanlæg til organisk husholdningsaffald, hvor husholdningsaffaldet tilsættes en vandmængde og findeles, så det bliver til en pulp, som kan pumpes til biogasanlægget på Randers Renseanlæg.

En eventuel klage skal være modtaget senest den 27. juni 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen vurderer, at de ansøgte projekter er et godt supplement til de eksisterende oplagspladser og behandlingsanlæg.

På baggrund af ansøgning om miljøgodkendelser af hhv. 1. september 2016 og 31. marts 2017 samt supplerende støjrapport af 4. maj 2018, vurderer Miljøstyrelsen, at etablering og drift af plastsorteringsplads, kummeplads og forbehandlingsanlæg til organisk husholdningsaffald vil kunne foregå uden væsentlige gener for omgivelserne eller indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen, hvor der er fastsat vilkår, som sikrer at godkendelsesbekendtgørelsens[1] § 19 overholdes og er dækkende for kravene til miljøforhold listet i § 21.

- Læs miljøgodkendelsen for Randers Affaldsterminal

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt  

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Randers Affaldsterminal

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

 

[1] BEK nr. 1517 af 07/12/2016 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed