I/S Amager Ressourcecenter: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

09-05-2018

Miljøstyrelsen har givet I/S Amager Ressourcecenter miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til forbrænding af metalimprægneret træ.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 6. juni 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen godkender, at virksomheden kan forbrænde to fraktioner af metalimprægneret træ – klassificeret som ikke-farligt og farligt affald sammen med andet affald.

- Læs miljøgodkendelsen for I/S Amager Ressourcecenter

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for I/S Amager Ressourcecenter

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.