Uddybning af havnen samt container- og krydstogtterminal i Ydre Nordhavn, København: Indkaldelse af idéer og forslag

04-05-2018

Miljøstyrelsen har modtaget ansøgning om etablering af et projekt, der er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. Der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, inden der kan gives tilladelse til at projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensvurdering

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning om etablering af container- og krydstogtterminal i Ydre Nordhavn, København.

Container og krydstogtterminalen i Ydre Nordhavn er omfattet af miljøvurderingslovens (LBK 448 10/05/2017) bilag 1, punkt 8 b, der omfatter større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af fartøjer på over 1.350 tons. Projektet er endvidere omfattet af bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne (BEK 450 08/05/2017).

Containerterminalen ønsker at håndtere containere med farligt gods, projektet er derfor også omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 6 c, der omfatter anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.

Der skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for projektet med henblik på opnåelse af myndighedernes tilladelse til projektet.

Projektet omfatter både områder på land og på søterritoriet. På land er Miljøstyrelsen Miljøvurderingsmyndighed mens Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen er Miljøvurderingsmyndighed på søterritoriet.

Miljøstyrelsen og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg

Ansøgning

Offentliggørelse

Projektet annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. & www.trafikstyrelsen.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen eller Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen senest den 18 maj 2018. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller .