Afgørelse om at projekt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk affald (KOD) på Odense Nord Miljøcenter ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

04-05-2018

Miljøstyrelsen har afgjort at Odense Renovation A/S ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af forbehandlingsanlæg til kildesorteret affald (KOD) på Odense Nord Miljøcenter, beliggende på Strandløkkevej 21, 5270 Odense V..
Klage skal være modtaget senest den 1. juni 2018.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Afgørelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning 

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.