Tillæg til VVM-redegørelsen for forsøgsmøller ved Velling Mærsk - kabeltracé

18-06-2018

Miljøstyrelsen udsender tillæg til VVM-redegørelsen for forsøgsmøller ved Velling Mærsk i høring frem til 27. august 2018.

Miljøstyrelsen udsender tillæg til VVM-redegørelsen for forsøgsmøller ved Velling Mærsk i høring i perioden 18. juni til 27. august 2018. 

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog i efteråret 2013 en anmeldelse af et vindmølleprojekt ved Velling Mærsk med fire 200 meter høje vindmøller samt en målemast. Den daværende Naturstyrelse (nu Miljøstyrelsen) er myndighed for vindmøller med en totalhøjde på over 150 meter, og har derfor udarbejdet VVM-redegørelse for projektet. 

I oktober-december 2014 var Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport for fire forsøgsmøller og en målemast ved Velling Mærsk i 8 ugers offentlig høring. Der har siden foregået en dialog og flere undersøgelser i forbindelse med vindmøllernes påvirkning af sikkerheden i Stauning Lufthavn. 

På baggrund af den offentlige høring af lokalplanen og dialogen med Stauning Lufthavn har byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune i juni 2017 besluttet, at man ønsker projektet reduceret til de to nordligste vindmøller.

Miljøstyrelsen vurderer, at VVM-redegørelsen for fire forsøgsmøller i Velling Mærsk fortsat kan danne grundlag i forhold til behandling af blandt andet visuelle og støjmæssige påvirkninger samt påvirkningen på natur herunder fauna.

Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at behandling af kabelføringen mellem projektområdet til en større station for nettilslutning ikke er behandlet tilstrækkeligt i ovennævnte VVM-redegørelse. Desuden er det muligt, at det reducerede anlæg kan nettilsluttes til anden station end den i VVM-redegørelsen beskrevne.

På den baggrund har Miljøstyrelsen besluttet, at få analyseret mulige kabelføringer, og få miljøvurderet disse, i et tillæg til VVM-redegørelsen. 

 

Frist for indsigelser og bemærkninger

Tillægget til VVM-redegørelsen er i høring fra den 18. juni til og med den 27. august 2018. 

Høringssvar skal derfor være Miljøstyrelsen i hænde senest den 27. august og kan sendes enten pr. mail til:

eller med post til:

Miljøstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Mail eller brev bedes mærket med Journal nr.: MST-531-00012.

 

Dokumenter

Tillæg til VVM-redegørelsen