Ændring af vilkår om indvindingsmængde i gældende tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-LD, Jyske Rev H

02-07-2018
Råstoffer

Miljøstyrelsen træffer hermed afgørelse om ændring af vilkår om indvindingsmængde i gældende tilladelse til indvinding af råstoffer i området 562-LD, Jyske Rev H.

Thyborøn NordsøRal A/S har ansøgt om en udvidelse af tilladelsesmængden fra 500.000 m³ i alt til 1 mio. m³ i alt over den uændrede 5-årig periode frem til 20. marts 2020.

Ændring af vilkår i gældende tilladelsen af 19. februar 2015 er meddelt på baggrund af ansøgning af 2. november 2016 fra firmaet Thyborøn NordsøRal A/S om tilladelse til en samlet indvinding 1 mio. m³ med en fortsat maksimal årlig indvinding på 500.000 m³ sand, grus og sten i en del af auktionsområde 31-187/200.

Området er miljøvurderet til en samlet indvinding på op til 5 mio. m³ i tilladelsesperioden fra 20. marts 2015 til 20. marts 2020 med en intensitet på op til 1 mio. m³ om året.

Ændring af vilkår om indvindingsmængde er gældende fra den 31. juli 2018 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest den 20. marts 2020.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1i. Klagefristen udløber således d. 30. juli 2018.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Se afgørelse