LYØ HAVN, KLAPTILLADELSE

06-06-2018

Miljøstyrelsen givet tilladelse til klapning af i alt 500 m3 oprensningsmaterialer fra Lyø Havn på klapplads K_099_02 i Det Sydfynske Øhav. Klagefristen udløber den 4. juli 2018.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.