Offentlig høring af Sveriges havplaner med tilhørende strategiske miljøvurderinger efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

29-06-2018

Den svenske myndighed Naturvårdsverket har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer af havplanerne for den botniske bugt, Østersøen samt Skagerrak og Kattegat med tilhørende strategiske miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø.  

Det svenske notifikationsbrev kan ses via nedestående link:

Notifikationsbrev

Der er link til havplanerne samt de tilhørende strategiske miljøvurderinger i den svenske notifikation.

Hvis du har bemærkninger til de fremlagte havplaner og de tilhørende miljøvurderinger, skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer MST-533-00052 senest den 15. september 2018.

Miljøstyrelsen opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de svenske myndigheder.