I/S Vestforbrænding: Energinyttiggørelse af forbrændingsegnet farligt affald - høring over miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse

29-06-2018

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til miljøgodkendelse til energinyttiggørelse af visse typer forbrændingsegnet farligt affald på I/S Vestforbrænding – i første omgang metalbelastet træaffald. Projektet indebærer ikke bygningsmæssige ændringer eller udvidelse.
Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 31. august 2018.
Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Baggrunden er, at I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219 i Glostrup i videst muligt omfang ønsker at kunne håndtere og behandle det affald, som produceres i selskabets eget opland.

Derfor ønsker I/S Vestforbrænding at få godkendelse til at forbrænde og energinyttiggøre visse typer farligt affald, som ikke forbrændes på anlægget i dag.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- Ansøgning I/S Vestforbrænding
- Miljøkonsekvensrapport I/S Vestforbrænding
- Udkast til miljøgodkendelse I/S Vestforbrænding

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller via .

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. på henvendelsen.