Svendborg Kraftvarme A/S: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

29-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Svendborg Kraftvarme A/S beliggende Kanalholmen 28, 5700 Svendborg.
Klage skal være modtaget senest den 27. juli 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen ophæves vilkår 11 i den eksisterende miljøgodkendelse af 2. april 2008 og erstattes af opdaterede vilkår. Vilkårsændringen er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

Da Svendborg Kraftvarme A/S eksisterende vilkår ikke indeholder bestemmelser fra den nugældende affaldsforbrændingsbekendtgørelses § 18 om automatisk stop for affaldsindfyring og § 42 om indberetning af havari, vil disse ligeledes blive meddelt som vilkår i påbuddet.

- Læs vilkårsændringen for Svendborg Kraftvarme A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.