Lumby Spulefelt: Indkaldelse af idéer og forslag

29-06-2018

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet om udvidelse af Lumby spulefelt ved Odense Havn.
Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 1. august 2018

Udvidelsen af spulefeltet vil ske dels ved en forøgelse af anlæggets areal, og dels ved at sedimenter vil blive nyttiggjort og blive indbygget i bakker på området i en højde på op til ca. 19 m over vandspejlet i Odense Kanal.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Bygherre Lindø Port of Odense A/S har valgt at udarbejde en miljøkonsekvensrapport, jævnfør Miljøvurderingsloven § 18 stk. 2, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektetsvirkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

- Idéoplæg Lumby Spulefelt
- Ansøgning Lumby Spulefelt

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller .

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. MST-1274-00159 på henvendelsen.