I/S Amager Ressourcecenter: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

27-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til I/S Amager Ressourcecenter beliggende Vindmøllevej 6, 2300 København S.
Klage skal være modtaget senest den 25. juli 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen ophæves vilkår 91 om 4- og 60 timers-reglen og vilkår 92 om overskridelse af koncentrationen af total støv samt dele af vilkårene 95, 96 og 137 i miljøgodkendelse af 17. april 2012 (stadfæstet med visse ændringer i Miljøklagenævnets afgørelse af 6. juni 2013) og erstattes af opdaterede vilkår. Vilkårsændringen er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

- Læs vilkårsændringen for I/S Amager Ressourcecenter

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.