Nordisk Aluminat A/S: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

18-06-2018

Miljøstyrelsen har givet Nordisk Aluminat A/S, Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til etablering af ny produktion af aluminiumchlorohydrat.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 16. juli 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Nordisk Aluminat A/S godkendelse til, at etablering af ny produktion af aluminiumchlorohydrat. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den nye produktion lever op til BAT og i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening.

- Læs miljøgodkendelsen

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.