Udvidelse af åbningstider, Nordic Sugar A/S Nykøbing: Udstedelse af miljøgodkendelse

14-06-2018

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Guldborgsund Kommune gennemført en miljøvurdering, der belyser de miljømæssige virkninger ved ændrede åbningstider hos Nordic Sugar A/S i Nykøbing i Guldborgsund Kommune. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet Nordic Sugar A/S Nykøbing, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing miljøgodkendelse til nye åbningstider. Virksomheden må fremover modtage roer hele døgnet, når den fornødne støjafskærmning er etableret. Virksomheden forventes først at tage godkendelsen i anvendelse fra kampagnen 2019/2020.
Klage skal være modtaget senest den 12. juli 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at projektet vil kunne gennemføres med de i miljøgodkendelsen anførte vilkår, herunder krav til støjafskærmning.

Det er samtidig en forudsætning, at traktorkørsel med roer indenfor de kommende år altovervejende udfases og erstattes med lastbilkørsel.

Vurderinger og begrundelser for afgørelsen fremgår af det offentliggjorte materiale.

- Miljøgodkendelse til udvidet roemodtagelse Nordic Sugar A/S Nykøbing
- Ikke-teknisk resumé Nordic Sugar A/S Nykøbing
- VVM-redegørelse og miljørapport Nordic Sugar A/S Nykøbing
- Miljøstyrelsens besvarelse af høringssvar af 24. maj 2018
- Sammenfattende redegørelse af 24. maj 2018

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (tidligere Natur- og Miljøklagenævnet) for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58 og 59 (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015). Desuden er der klageadgang over miljøgodkendelsen efter miljøbeskyttelsesloven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12. juli 2018.