Haldor Topsøe A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

13-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse til Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund om, at der ikke er VVM-pligt til flytning og udvidelse af et eksisterende testcenter internt på virksomhedens areal.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 11. juli 2018.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Haldor Topsøe A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.