ARLA Foods Amba AKAFA: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

11-06-2018

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Amba AKAFA. Svenstrup Skolevej 25, 9230 Svenstrup J. miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til ombygning af eksisterende lager til produktionslokale. Der skal i lokalet etableres tørblanderi. Desuden etableres nye omklædningsfaciliteter og en tilbygning til affaldshåndtering. Der etableres også en ekstra udlæsningsrampe ved siden af eksisterende ramper.
Desuden er der givet miljøgodkendelse til, at ændre dagsperioden fra kl. 7 til kl. 6.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 9. juli 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Amba AKAFA. Svenstrup Skolevej 25, 9230 Svenstrup J. miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til ombygning af eksisterende lager til produktionslokale. Der skal i lokalet etableres tørblanderi. Desuden etableres nye omklædningsfaciliteter og en tilbygning til affaldshåndtering. Der etableres også en ekstra udlæsningsrampe ved siden af eksisterende ramper.

Desuden er der givet miljøgodkendelse til, at ændre dagsperioden fra kl. 7 til kl. 6.

- Læs miljøgodkendelsen

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at ændringen af dagsperioden ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.