Aalborg Portland A/S: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

06-06-2018

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til Nyttiggørelsesanlæg 3, NGA3 i Rørdal Kridtgrav. En eventuel klage skal være modtaget senest den 4. juli 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Portland A/S godkendelse til at anvende restproduktet microfiller fra cementproduktionen til efterbehandling af Rørdal Kridtgrav, Nyttiggørelsesanlæg 3 (NGA3).

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Nyttiggørelsesanlægget lever op til BAT og i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening. Desuden lægger Miljøstyrelsen i afgørelsen vægt på, at Nyttiggørelsesanlægget lever op til de mål, der er beskrevet for Kridtsøen i kommuneplanrammen og efterbehandlingsplanen for Kridtsøen.

- Læs miljøgodkendelsen for Aalborg Portland A/S

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Aalborg Portland A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.