Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 558-DA Skagen Rev

05-07-2018
Råstoffer

Frederikshavn Kommune meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i område 558-DA, Skagen Rev. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017

Der gives tilladelse til en samlet mængde på 650.000 m3 over 10 år. Der må indvindes op til 130.000 m3 i 2018, og herefter op til 65.000 m3 årligt, tillagt en eventuel årlig restmængde fra det foregående år. Der må dog maksimalt indvindes op til 130.000 m3 årligt.

Tilladelsen gælder fra den 3. august 2018 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest til 3. august 2028.

Miljøstyrelsens afgørelse om tilladelse til indvinding kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 2, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø.

Klagefrist for afgørelsen udløber den 2. august 2018. Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

 

Se tilladelse

%MCEPASTEBIN%