Offentlig høring af Tysklands plan for arealudpegning af områder for placering af havvindmølleparker i Nord- og Østersøen med tilhørende miljøvurdering af grænseoverskridende påvirkninger

03-07-2018

Den tyske planlægningsmyndighed Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer om planen for arealudpegning af områder i Nord- og Østersøen for placering af havvindmølleparker med tilhørende strategiske miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Den tyske notifikation af Danmark samt udkast til afgrænsningsrapporter for de to havområder kan ses via nedestående link:

Notifikationsbrev

Afgrænsningsrapport - Nordsøen

Afgrænsningsrapport - Østersøen

Hvis du ønsker, at der skal udarbejdes en strategisk miljøvurdering for de grænseoverskridende påvirkninger som evt. kan berøre Danmark og hvis du har bemærkninger til den fremlagte plan for havvindmølleparken og indholdet de tilhørende strategiske miljøvurderinger for de grænseoverskridende påvirkninger af Danmark, skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer MST-533-00058 senest den 14. august 2018.

Som Espoo-myndighed er Miljøstyrelsen opgave i den konkrete sag at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de tyske myndigheder.