Udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik: Høring over miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse/VVM-tilladelse

06-07-2018

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til afgørelse for udvidelsen af Karup Kartoffelmelfabrik med ny stivelsesafdeling og ny protamylasseafdeling.
Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 31. august 2018. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Karup Kartoffelmelfabrik, Engholmvej 19, 7470 Karup J ønsker at udvide med ny stivelsesafdeling og ny protamylasseafdeling på et ubebygget areal, der i dag anvendes til landbrug, tæt på den eksisterende fabrik.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- Miljøkonsekvensrapport

- Bilag til miljøkonsekvensrapporten

- Udkast til miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller via .

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. på henvendelsen.