Afgørelse om at gasledning ved Linko Biogas ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

03-07-2018

Miljøstyrelsen har afgjort at Dansk Gasdistribution, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af transmissionsledning fra LINKOGAS A.M.B.A., Tornumvej 15, 6660 Lintrup med tilslutning nær RIBE BIOGAS A/S, Koldingvej 19, 6760 Ribe.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse 

Myndighedsscreeningsskema

Ansøgning

Projektbeskrivelse

Oversigtskort

Kort over råstofinteresseområder

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 31. juli 2018.