Hellerup Havn, Klaptilladelse

12-07-2018

Miljøstyrelsen giver tilladelse til klapning af i alt 15.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden ind til Hellerup Havn på klapplads K_011_02 i Øresund. Klagefristen udløber den 9. august 2018.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.