Haldor Topsøe A/S, Frederikssund: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

12-07-2018

Miljøstyrelsen har givet Haldor Topsøe A/S miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til forsøgsproduktion af batterimateriale på Heimdalsvej 4-6 i Frederikssund.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 9. august 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til forsøgsproduktion af 5 tons batterimateriale på Haldor Topsøe. Produktionen skal foregå på eksisterende anlæg i afdeling F. Forsøgsproduktionen vil ikke give anledning til væsentlig miljøpåvirkning.    

- Læs miljøgodkendelsen

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.