Thise Mejeri A.M.B.A.: Afgørelse om at udvidelse og etablering af biomassefyr ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

10-07-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at THISE MEJERI A.M.B.A. ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for udvidelse af mejeriet og etablering af et biomassefyr på adressen Sundsørevej 62, 7870 Roslev.
Klage skal være modtaget senest den 7. august 2018.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Ansøgning for Thise Mejeri
- Miljøstyrelsens afgørelse og screeningskema for Thise Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.