Screeningsafgørelse om miljøvurdering af brændeovnsbekendtgørelsen

05-01-2018
Luft

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at den kommende bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (brændeovnsbekendtgørelsen) ikke skal miljøvurderes.

Miljøscreening

Ved en gennemgang af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 er det Miljøstyrelsens vurdering, at ændringerne af brændeovnsbekendtgørelsen ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Dette begrundes især i de begrænsede antal fyringsanlæg, der er omfattet af ændringerne, der har betydning for planer og projekter: For halmfyr drejer det sig om forventet 200 halmfyr pr. år, der får skærpet reguleringen sammenlignet med den nuværende regulering, men som kun i begrænset omfang får reguleret støvemissionen. Fra 1. januar 2022 vil nye halmfyr dog skulle overholde samme emissionsgrænseværdi som brændekedler.

Læs Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen. Fristen for modtagelse af klage er 2. februar 2018.