Hvide Sande Fjordrende og Østhavn, KLAPTILLADELSE

22-01-2018

Miljøstyrelsen har givet Hvide Sande Havn en 5-årig tilladelse til at klappe 10.500 m³ oprensningsmateriale fra Hvide Sande Fjordrende og Østhavn på klappladsen (K_134_01) Kogrunden.
Klagefristen udløber 19. februar 2018.

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.