Afgørelse om at etablering af 400 kV kabelforbindelse mellem Hovegård og Bellahøj og udvidelse af transformerstationer ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

24-01-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at Energinet.dk's projekt om etablering af en 400 kV kabelforbindelse mellem Hovegård og Bellahøj, der også omfatter udvidelse af transformerstationer, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).

Projektet medfører etablering af en ca. 24 km lang kabelforbindelse mellem transformerstation Hovegård i Egedal Kommune og transformerstationen i Bellahøj. Etableringen af kabelforbindelsen medfører udbygning af begge transformerstationer med en ny transfomerbygning. Projektet blev den 4. december 2017 ændret af Energinet.dk, hvor projektområdet blev udvidet. Med ændringen vil Energinet.dk have mulighed for at føre kablet enten nord og øst eller syd og vest om Nybølle. 

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Miljøstyrelsen har den 24. januar 2018 truffet screeningsafgørelse for projektet. Afgørelsen erstatter afgørelsen af 19. januar 2018 (se orienteringsbrev nedenfor).

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside og udløber dermed 21. februar 2018.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Sagens dokumenter

Screeningsafgørelse af 24. januar 2018

Orienteringsbrev om afgørelse af 24. januar 2018, der erstatter tidligere afgørelse af 19. januar 2018.

 

Miljøstyrelsens screeningsskema

Ansøgning (supplerende ansøgning af 4. december 2017 om projektændring for udvidelse af projektområde)

Bilag til ansøgningen: Projektbeskrivelse , 3D-skitser og skyggediagrammer Bellahøj station , Visualisering af Hovegård station , visualiseringsrapport Hovegård stationprojektområde , Støjrapport Hovegård november 2017 , Støjrapport Hovegård september 2017