Frederikshavn Havn uddybning, Klaptilladelse

30-01-2018

Miljøstyrelsen har givet en 2-årig tilladelse til klapning af i alt 400.000 m3 uddybningsmaterialer i forbindelse med udvidelse af Frederikshavn Havn og – sejlrende. Klagefristen udløber den 27. februar 2018.

Klapningen tillades på klapplads K_163_04 i Kattegat.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.