Afgørelse om at nedgravning af biogasledning og etablering af tilhørende kompressorstation ved Bredebro ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

12-01-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at et projekt der omfatter nedgravning af en biogasledning og etablering af en tilhørende kompressorstation ved Bredebro i Tønder kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).

Formålet med projektet er at få bionaturgas, produceret på anlægget Storde Biogas transporteret til det overordnede transmissionsnet for naturgas ved Harresvej, Bredebro. En strækning på i alt ca. 1,5 km.  I forbindelse med projektet etableres der en kompressorstation på Trælborgvej, hvis formål er at kunne komprimere gassen fra biogasanlægget fra et 4 bars tryk op til et 40 bars tryk. Derved kan der opnås tilkobling til det øvrige naturgasnet, idet en eksisterende 40 bars ledning passerer den kommende kompressorstation.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. I afgørelsen er det især lagt vægt på:

-          at projektets dimension og ressourceforbrug er meget begrænset,

-          at projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder,

-          at projektet ikke påvirker bilag IV-arter,

-          at projektet ikke kan forventes at medføre ændringer i tilstanden i Brede Å

Den detaljerede screening fremgår af miljøstyrelsens screeningsskema som kan ses via nedenstående link.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside og udløber dermed 9. februar 2018.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Bilag:

Screeningsafgørelse

Miljøstyrelsens screeningsskema m. kortbilag

Ansøgningsskema