Auktion over områder på havet til råstofindvinding - april 2018

29-01-2018

Miljøstyrelsen annoncerer herved efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet til råstofindvinding. Frist: 28. februar 2018

Med henblik på at give adgang til eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer i et nærmere afgrænset geografisk område gennemfører Miljøstyrelsen auktioner som beskrevet i bekendtgørelse nr. 780 af 20. juni 2017 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen (råstofbekendtgørelsen).

Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodninger om afholdelse af auktion over et område. Reglerne om afholdelse af auktion fremgår af råstofbekendtgørelsens kapitel 5. 

Oplysning om tidsplan og krav til anmodninger om afholdelse af auktion er beskevet på styrelsens hjemmeside om auktioner over råstofområder på havet.