Askø Havn, KLAPTILLADELSE

11-01-2018

Miljøstyrelsen har givet Askø Havn en 5-årig tilladelse til at klappe 7.000 m³ oprensningsmateriale fra Askø havn på klappladsen (K_033_03) Kogrunden.
Klagefristen udløber 8. februar 2018.

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.